ضد زنگ الکیدی اخرایی حلب پارس بهاران

ضد زنگ الکیدی اخرایی حلب پارس بهاران

اطلاعات بیشتر

وزن

شرکت سازنده

کشور شارنده

نوع رنگ